Suomen Nestelannoite Oy

Nurmilannoitteet

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Koetuloksia

Olemme tehneet lannoiteseurantoja jokainen kesä vuodesta 2012 yhteistyössä usean viljelijän kanssa. Osa seurannoista ovat ruutukokeita samalta lohkolta, osa samantyyppisten lohkojen välistä seurantaa. Näytteet on kerätty pellolta kasvustonäytteinä 0,5 m2 näytteenottokehikkoa apuna käyttäen mahdollisimman lähellä sadon niittoa säilörehuksi. Kaikki näytteet on analysoitu Eurofinsin laboratoriossa Mikkelissä. Seuraavassa esitellään muutamia keskeisiä havaintojamme tekemissämme seurannoissa.

Kesä 2014
Tässä seurannassa halusimme selvittää N-xt lannoitteen satovaikutusta ja sadon laatua, jos peltoon lisätään noin 30% vähemmän typpeä verrattuna mineraalilannoitteen typpimäärään. Pienemmillä panoksilla sato oli suurempi ja parempilaatuista (vähemmän nitraattia). N-xt lannoitus oli kannattavaa. Lisäkustannuksen takaisinmaksukerroin oli 4,5. Säilörehun kuiva-aineen arvona käytämme 0,2 €/kg ka.
Kesä 2015
Seurasimme koko kesän kaikki kolme niittoa nivalalaisella tilalla. Satotaso N-xt lannoitteilla oli selvästi parempi kuin perinteisellä mineraalilannoitteella. Lannoittaminen N-xt lannoitteella oli kannattavaa. Tässä seurannassa kuiva-ainepitoisuudet eivät poikenneet toisistaan. Sadon nitraattipitoisuudet olivat matalat molemmilla lannoitetyypeillä.
Kesä 2016
Kesän 2016 kokeissa selvitimme lannoitteiden toimivuutta yhdessä lietteen kanssa, siten, että N-xt lannoite sekoitetaan lietesäiliössä lietteen sekaan tai jos N-xt lannoite annetaan erillislevityksellä. Lietesäiliöön sekoitettaessa N-xt lannoite aiheutti lietteen kuohuntaa. Se johtui siitä, että N-xt lannoite reagoi lietteen kanssa ja kompleksi hajosi. Lannoitusvaikutus ei ollut sama kuin erikseen levitettäessä, joten sitä menetelmää emme suosittele. Seuraavassa on tulos N-xt lannoitteen ja salpietarin vertailusta, kun liete ja täydennyslannoitus levitetään erikseen. Tulos on hyvin samansuuntainen kuin monissa muissakin seurannoissa olemme saaneet. Pienemmillä typpilisillä satotaso on parempi ja laatu on parempi (nitraattipitoisuus matala) kuin perinteisellä mineraalilannoitteella.
Kesät 2018 ja 2019

Selvitimme lannoitteen levitysstrategiaa. Koska N-xt lannoitteet eivät huuhtoudu tai haihdu maasta samalla tavalla kuin mineraalilannoitteet, selvitimme, voiko lannoitetta levittää vain keväällä koko kesän tarpeeseen. Vertailussa oli kaksi eri strategiaa: lannoitetaan keväällä 100 kg ja kesällä ensimmäisen niiton jälkeen 100 kg typpeä verrattuna siihen, että annetaan 200 kg typpeä kerrallaan vain keväällä. Ensimmäisen vuoden tulokset olivat niin lupaavia, että toistimme seurannan seuraavana vuonna (2019). Kahden vuoden seuranta osoittaisi, että myös yhden runsaan kevätlannoituksen strategia toimii. Silloin saadaan hyödynnettyä nurmen runsas keväinen kasvupotentiaali ja käyttämättä jäänyt typpi on käytettävissä seuraavassa sadossa.

Kesä 2020
Selvitimme N-xt lannoitteiden tehokkuutta sadonmuodostuksessa. Lannoitimme N-xt lohkon käyttäen 80 % siitä typpimäärästä, mitä perinteisellä lohkolla käytettiin. N-xt lannoitelohkolla typpeä annosteltiin 179 kg/ha ja mineraalilannoitelohkolla 223 kg/ha. N-xt lannoitteen typpikilolla saatiin selvästi parempi kuivaaine – ja raakavalkuaissato kuin mineraalilannoitteella. Sadon D-arvot olivat mineraalilannoitteella 698 ja Nxt lannoitteella 720 eli sulavaa orgaanista-ainetta molemmilla lannoitteilla oli runsaasti.

Myös Kurussa vuonna 2020 tekemissämme seurannoissa, sama typpimäärä N-xt lannoitteista tuotti paremman kuiva-ainesadon kuin vastaavalla typpimäärällä mineraalilannoitetta. Eri käsittelyjen D-arvot olivat välillä 685-701.  mineraalilannoitteena seurannassa käytettiin Yara Mila Y 3 -lannoitetta. N-xt lannoite oli Terra 14. Kuviossa oleva N80 tarkoittaa, että ruudulle on lisätty typpeä 80 kg. Muut verranteet menevät samalla logiikalla.

Scroll to Top