Suomen Nestelannoite Oy

Erikoiskasvit

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Tavoitteet

N-xt-lannoitteiden käyttämisellä tavoitellaan satovarmuutta, laadukkaampaa satoa, terveempiä kasvustoja ja maaperän hyvinvointia. Lannoitteen pitää edistää maassa olevan monipuolisen pieneliöstön toimintaa sekä parantaa maan kasvukuntoa ja siten mahdollistaa maassa luontaisesti tapahtuva ravinteiden siirtyminen kasveille. Lannoitteen tulee olla myös ympäristöystävällistä siten, että haluttu sato saadaan aikaiseksi pienemmillä tuotantopanoksilla, näin ei tapahdu ravinteiden huuhtoutumista ja vesistöjen kuormittumista. N-xt-lannoitteet on kehitetty toteuttamaan nämä tavoitteet.

Terve maa

N-xt-lannoitteet ovat ureapohjaisia lannoitteita ja käyttäytyvät maassa kuten orgaaniset lannoitteet. Ne eivät ole haitallisia maan pieneliöstölle, toisin kuin nykyisin pääasiallisesti käytetyt mineraalilannoitteet (NPK). N-xt-lannoitteet tukevat monipuolisen pieneliöstön syntymistä. Runsas pieneliöstö yhdessä maan sienirihmaston kanssa lisää huomattavasti kasvien ravinnon ja veden saantia maasta. Monipuolinen pieneliöstö (lierot, sukkulamadot, bakteerit, sienet, saalistajat ym.)  joka on kasvien kanssa symbioosissa erittää maahan aineosia, jotka edistävät maan hyvän mururakenteen syntymistä ja humuksen karttumista. Lisäksi ne ovat aivan välttämättömiä maassa olevien orgaanisten ravintoaineiden muuttamiseksi kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Pieneliöistä tulisi muodostua kymmenen sentin maakerrokseen useampi tonni elävää massaa. Maan pieneliöstö ei yhteytä,
joten se tarvitsee energiansa (sokerit) jostakin. Energiaa pieneliöstö saa yhteyttävien kasvien juurieritteistä. Vastalahjana pieneliöt ”louhivat” ravintoaineita maa-aineksesta kasveille.  Meidän pitäisi ajatella, että kun lannoitamme maata, me oikeastaan ruokimme maan pieneliöstöä kasvin välityksellä ja pieneliöstö taas vapauttaa suuren osan kasvien tarvitsemista ravintoaineista.

Terveet kasvit

Kasvit tarvitsevat useita eri ravinteita kasvuunsa oikeassa suhteessa, jotta ne muodostavat määrällisesti hyvän ja laadukkaan sadon. Terve maa tuottaa kaikkia näitä ravintoaineita, mutta ei välttämättä
määrällisesti riittävästi nykyisten satotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi täydennyslannoitus on tarpeen, mutta lannoitteen pitää olla sellaista, ettei se heikennä maan luontaista kasvukykyä. Kun maan
kasvukunto on hyvä ja kasvi saa sieltä tarvitsemansa ravinteet oikeassa suhteessa, myös kasvit ovat terveitä ja hyvälaatuisia sekä ennenkaikkea hyviä syötäväksi.


TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Hyödyt

  • Pienempi lannoitustarve
  • Laadukas sato
  • Parempi varastokestävyys
  • Luontaisesti vastustuskykyinen tuholaisille
  • Ympäristöystävällinen
  • Maan kasvukunto paranee
  • Satovarmuus myös ääriolosuhteissa
  • Tuotteet ovat kannattavia käyttää

N-xt-lannoitteilla saavutetaan erikoiskasvien viljelyssä monia etuja perinteiseen mineraalilannoitukseen verrattuna. N-xt lannoitteet vaikuttavat tuotteiden makuun ja sen sisältämiin ravintoarvoihin, säilyvyyteen ja kauppakelpoiseen laatuun positiivisesti. Tehokas erikoiskasvien viljely korkeilla mineraalilannoitemäärillä on merkittävästi yksipuolistanut maaperän biologista elämää ja johtanut monien synteettisten kemikaalien käytön lisääntymiseen mm. sienitautien lisääntymisen takia. N-xt-lannoiteohjelmassa tähdätään maaperän toiminnan ennallistamiseen, joka mahdollistaa synteettisten kemikaalien vähentämisen esimerkiksi tautitorjunnassa. Samoin rikkakasvipaine pienenee luonnollista tietä, johtuen siitä että monet rikkakasvit ”nauttivat” vapaista ravinteista kuten nitraattimuotoisesta typestä. N-xt-lannoitettu kasvi on solurakenteeltaan tukevampi ja sen kuiva-ainepitoisuus on korkeampi, josta puolestaan seuraa ettei kasvi ole niin herkkä taudeille, esimerkiksi perunarutolle. Amidimuotoista typpeä ei tarvitse varastoida kasvin lehtiin, vaan se voidaan käyttää suoraan proteiinisynteesin raaka-aineeksi. Nitraatti (NO­3-) on typpihapon (HNO3) suola. Suolaväkevyyden noustessa kasvissa se tarvitsee enemmän vettä ehkäistäkseen lakastumisen ja näin kasvin solukosta tulee vesipitoisempi.

 

N-xt-lannoitteiden energian säästö perustuu niin ikään annetun typen muotoon. Amidi typpeä voidaan käyttää suoraan aminohappojen ja edelleen proteiinien raaka-aineina sen sijaan että typpiyhdisteitä jouduttaisiin pelkistämään (energiaa vaativa tapahtuma) kasvin lehdellä. Kun kasvi lannoitetaan varauksellisella N-xt-lannoitteella se pysyy symbioottisessa tilassa maan kanssa. Kasvin ollessa symbioosissa pieneliöstön kanssa sen sokeripitoisuus (brix-arvo) on korkeampi. Korkeaenergisessä kasvissa kyetään valmistetaan korkeampilaatuisia aminohappoja ja edelleen proteiineja. Tuhohyönteisten ruuansulatuselimistö pystyy sulattamaan ainoastaan yksinkertaisia aminohappoja, joten N-xt lannoitettu kasvi ei niille kelpaa.

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Peruna

Kalsium

Kalsium on perunalle erittäin tärkeä ravinne, mutta sen nostaminen kalkituksella lisää usein perunarupea. Kalsiumin antaminen vuotuislannoituksena Ferti  3 tai 4 lannoitteena takaa perunan kalsiumin saannin ja korkean laadun. Kalsiumlannoite kannattaa ruiskuttaa maahan ennen istutusta tai vaihtoehtoisesti ennen multausta, jolloin se saadaan penkkiin juuri oikeaan paikkaan. Kalsiumlannoitteen käyttömäärä riippuu maan kalsiumpitoisuudesta, mutta on yleensä 250-350 kg/ha.

Fosfori

Fosforia tarvitaan tasaisesti koko kasvukauden ajan. Fosforin saatavuus on huonoin kasvukauden alussa jolloin maa on vielä kylmä, eikä luontaiset fosforinhankintamekanismit kykene vielä toimimaan. N-xt Terra 28 FertiPhos lannoitteessa fosfori on kompleksoitu ja se säilyy pitkään kasveille käyttökelpoisena, koska se ei kiinnity maan metalleihin (Al, Fe, Ca) kuten vapaat fosfaatit. Näin ollen FertiPhos lannoitteen hyötysuhde on jopa yli 90%:a. Vapaan fosfaatin hyötysuhde jää  10-25%:iin. Käytännön fosforilannoitusmääräksi riittääkin noin 10 kg P/ha, eli noin 100 kg FertiPhos lannoittetta

Typpi
Perunan käyttötarkoitus vaikuttaa suuresti typpilannoituksen suuruuteen. Toinen vähintään yhtätärkeä tekijä on annetun typen muoto. Kuten edellä on jo käynyt ilmi typpeä esiintyy maassa amidina NH2+, ammoniakkina NH3+, ammoniumina NH4+ sekä nitraatti NO3- muotoisena. Perunaa ei kannata lannoittaa nitraattimuotoisella typellä, koska se kasvattaa ensisijaisesti vartta ja lisää tautiherkkyyttä. Amidimuotoinen typpi kyetään käyttämään kasvin kasvuun jo suoraan juuristossakin. N-xt-Terra lannoitteista voidaan valita perunalle sopiva peruslannoite sen sisältämien muiden tarvittavien ravinteiden mukaan.  Kuten muidenkin kasvien niin perunankin kohdalla pienempi typpimäärä (noin -20%) riittää saman lopputuloksen saavuttamiseksi.
Kalium
Kalium on perunalle tärkeä ravinne ja se vaikuttaa etenkin sadon määrään. Peruslannoitteeksi kannattaa valita kaliumia sisältävä lannoite. Lisäksi kannattaa käyttää kaliumia sisältävää lehtilannoitetta. Biologisista aineista kannattaa niin ikään valita kaliumia kasville käyttökelpoiseen muotoon vapauttava Bacto-K valmiste. Edellä olevilla keinoilla saadaan kasville käyttökelpoista kaliumia noin 100 kg/ha. Tämän lisäksi kalium lannoitukseksi voidaan  esimerkiksi multauksen yhteydessä antaa kaliumsulfaattia.
Hivenravinteet
N-xt-lannoitereseptiikassa on otettu huomioon ravinteiden väliset vuorovaikutus suhteet. Esimerkiksi  kalsiumlannoitteessa on boori mukana, koska kalsiumin ottoa ei voida ilman booria tehdä. Terra-lannoitteisiin voidaan valita kaikki tarvittavat hivenet viljavuustutkimuksen perusteella. N-xt-lannoitteiden pitkäaikaiskäytöllä saavutetaan hivenravinteiden vapautuminen. Tämä perustuu siihen että lannoite ei ole hapettava kuten normaalit lannoitteet. Yleisin syy hivenravinteiden puuttumiselle on niiden hapetusluvun nousu, jolloin ne eivät ole enää kasveille käyttökelpoisia.

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Juurekset

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Marjat

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

N-xt lannoite

Paljon etuja tavalliseen verrattuna

Terveellinen maaperä takaa terveellisen ruuan

Otsikko

Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähänTekstiä tähänTekstiä tähänTekstiä tähänTekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän .

Scroll to Top